VVD: Bouwen voor illegalen ongepast

Raadslid Anne Mulder (VVD) vindt het van de gekke dat Haag Wonen zou willen bouwen voor illegalen.

In een bijlage van het jaarverslag van de woningcorporatie staat: “In de dagelijkse praktijk hebben we domweg te maken met de aanwezigheid van deze illegalen en als het aan ons ligt, bouwen we daar morgen nog een onderkomen voor”.
Voorts vinden de liberalen het ongepast dat de woningcorporatie politieke steun bepleit voor het ontwikkelen van kamergewijze verhuur aan illegalen. Middels schriftelijke vragen wil de Haagse VVD-gemeenteraadsfractie de mening van het college weten.
Tot slot vraagt raadslid Mulder zich af wat er is geworden van de toezegging van het college om met de corporaties te spreken over illegale onderverhuur en wat daarvan de uitkomsten zijn.


Persbericht – Den Haag, 20 augustus 2003

Voor meer informatie:
Anne Mulder (raadslid), tel. 06 – 12 68 68 80


~~~~~~~~~~


Vragen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 20 augustus 2003

Verwijzend naar artikel 35 van het Reglement van Orde stel ik u de volgende vragen: 1. Is het college bekend met de volgende passage uit een bijlage van het Jaarverslag van Haag Wonen:
  “Illegale bewoning heeft vaak een negatieve uitstraling naar de omgeving door overbewoning en illegale activiteiten. Of de oplossing ligt in scherpere controles of een strenger politiek beleid is voor ons niet aan de orde. In de dagelijkse praktijk hebben we domweg te maken met de aanwezigheid van deze illegalen en als het aan ons ligt, bouwen we daar morgen nog een onderkomen voor. We hebben behoefte aan politieke steun voor het ontwikkelen van kamergewijze verhuur aan deze vooral alleenstaande en werkende mannen, op een plaats waar zij met hun sociale activiteiten geen hinder veroorzaken”?

 2. Wat vindt het college ervan dat, als het aan Haag Wonen ligt, zij gaat bouwen voor – en verhuren aan – illegalen en is het college bereid de hiertoe gevraagde politieke steun te verlenen?

 3. Is het college bereid om in een gesprek met Haag Wonen aan te geven dat het ongewenst is woningen te bouwen voor – en te verhuren aan – illegalen dan wel uitlatingen te doen die in deze richting wijzen?

 4. Heeft het college inmiddels de toezegging, zoals gedaan tijdens de bijeenkomst van woensdag 13 november 2002 van de commissies VBL en SWE, gestand gedaan om met de corporaties te spreken over illegale onderverhuur en wat zijn daarvan de uitkomsten?

Namens de VVD-fractie,

Anne Mulder


~~~~~~~~~~


Antwoorden


Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 7 oktober 2003 als volgt beantwoord: 1. Het college is inderdaad bekend met deze passage uit een bijlage van het jaarverslag van Haag Wonen.

 2. Allereerst hechten we eraan op te merken dat de term ‘illegale bewoning’, waarmee de passage opent, niet hetzelfde is als bewoning door illegalen. Bewoning kan onrechtmatig zijn ongeacht de verblijfsstatus van de bewoners. Om die reden hanteren we in voorkomende gevallen de term ‘onrechtmatig wonen’. Het opsporen en beëindigen van onrechtmatig wonen zijn een zaak van lokaal beleid, die in Den Haag gestructureerd en effectief ter hand worden genomen. Het bepalen van onrechtmatig wonen i.c. vaak illegale kamer- of beddenverhuur is gebaseerd op artikelen uit de Woningwet, Huisvestingswet, Bouw-, Huisvestings- en de leefmilieuverordening.
  Zoals bekend is het vreemdelingenbeleid een exclusieve taak van de rijksoverheid. Zolang geen sprake is van onder meer een effectief terugkeerbeleid zullen illegale vreemdelingen in onze stad (blijven) wonen. Bij herhaling hebben wij het rijk gewezen op de negatieve gevolgen voor de stad en vooral voor bepaalde wijken, waar bewoners worden geconfronteerd met soms onveilige situaties en ernstige overlast als gevolg van overbewoning.
  Het College is niet bereid om de gevraagde steun te verlenen. De Huisvestingsverordening van het stadsgewest Haaglanden 1996 staat verhuur van zelfstandige woonruimte tot de huurprijsgrens aan illegalen niet toe. Dit is gebaseerd op artikel 9 van de Huisvestingswet die stelt dat aan illegale vreemdelingen geen huisvestingsvergunning kan worden verleend. De Koppelingswet speelt geen rol waar het privaatrechtelijke overeenkomsten betreft over verhuur van woonruimte. Bij een pension gaat het om onzelfstandige woonruimte waarvoor op zich geen huisvestingsvergunning is vereist. De Leefmilieuverordening Recreatie-inrichtingen is gericht op het terugdringen van kamerverhuurbedrijven. Voor jongerenhuisvesting is middels een convenant een uitzondering gemaakt. Een pension voor illegalen is wellicht niet letterlijk in strijd met de wet of genoemde verordening maar wel met de geest ervan.

 3. Ja.

 4. In het kader van het project Onrechtmatig Wonen worden met de corporaties middels een samenwerkingsconvenant afspraken gemaakt over de aanpak van illegale bewoning in hun bezit. Het streven is om dit convenant in november te ondertekenen. Door het combineren van publiek- en privaatrechtelijke handhavingsinstrumenten is effectiever optreden mogelijk.
  Tenslotte merken wij nog op dat met de inwerkingtreding van het nieuwe huurrecht per 1 augustus 2003 een privaatrechtelijke procedure tot ontbinding van een huurcontract door de rechter vermoedelijk meer slaagkans biedt dan voorheen, aangezien de bewijslast in beginsel bij de huurder is komen te liggen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                          de burgemeester,

D.M.F. Jongen                                         W.J. Deetman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *