Reactie op financiële situatie buurthuis ‘De Mussen’

De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie wil dat het college op korte termijn een gesprek heeft met buurthuis ‘De Mussen’. Inzet daarvan moet zijn dat de gemeente beziet of andere voorzieningen onder te brengen zijn in het buurthuis van ‘De Mussen’, zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Hierna ook de reactie van B&W.

 


Persbericht


Den Haag, 17 januari 2008


VVD: help buurthuis ‘De Mussen’ door medegebruik gebouw


De Haagse VVD-gemeenteraadsfractie wil dat het college op korte termijn een gesprek heeft met buurthuis ‘De Mussen’. Inzet van het gesprek moet zijn dat de gemeente beziet of andere voorzieningen onder te brengen zijn in het buurthuis van ‘De Mussen’, zodat de kosten gedeeld kunnen worden. Naar eigen zeggen verkeert het buurthuis in structurele financiële problemen, mede door de hoge kosten van het gebouw.Naar eigen zeggen verkeert het buurthuis in structurele financiële problemen, mede door de hoge kosten van het gebouw.


Raadslid Arjen Lakerveld: “Het is zonde als niet op zo’n efficiënt mogelijke wijze gebruik wordt gemaakt van gebouwen door buurthuizen, gemeente en andere instanties. Door gecombineerd gebruik kan een buurthuis als ‘De Mussen’ de kosten drukken en financieel gezond worden. En dan kan er weer meer geïnvesteerd worden in de kerntaak van buurtcentra: de activiteiten voor mensen.”


Uiteraard wil de VVD-fractie niet op de muziek vooruitlopen en eerst de interpretatie van het college weten. Middels schriftelijke vragen wil de VVD informatie over de structurele financiële situatie van clubhuis ‘De Mussen’. Volgens het clubhuis zelf en het onderzoeksbureau Hordijk en Hordijk is die zorgelijk.


 


Voor nadere informatie:
Arjen Lakerveld (raadslid), tel. 06 – 47 88 47 89


~~~~~~~~~~


Vragen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad


Den Haag, 17 januari 2008


In 2006 heeft het zelfstandige buurthuis ‘De Mussen’ uit de Schilderswijk een onderzoek laten doen naar haar eigen financiering. Hiervoor is het bureau Hordijk en Hordijk ingehuurd. Op 16 november 2006 zijn de resultaten hiervan overhandigd aan wethouder Van Alphen. Het bestuur van ‘De Mussen’ heeft daarbij aangegeven dat de structurele financiering zorgelijk is en aandacht behoeft van de gemeente. Het college heeft op 27 juni 2007 per brief laten weten dat de financiële situatie van ‘De Mussen’ niet zorgelijk is.


Het bestuur van ‘De Mussen’ heeft bij het college aangegeven dat met de bovengenoemde brief niet inhoudelijk is ingegaan op de bevindingen van het onderzoeksbureau Hordijk en Hordijk. In reactie hierop is bevestigd dat het college voornemens is om op korte termijn in gesprek te gaan met het bestuur van ‘De Mussen’.


Mij is duidelijk geworden dat bestuur en directie van ‘De Mussen’ zoeken naar een manier waarop de structurele exploitatie van het buurthuis op een meer rendabele manier kan verlopen. Hiervoor zoekt ‘De Mussen’ naar diverse manieren van oplossingen die leiden tot een efficiëntere verhouding tussen de kosten voor gebouwen en activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld door het onderbrengen van meerdere projecten en voorzieningen als vrouwencentra e.d.


In het licht van het voorgaande en onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde heeft de VVD-fractie de volgende vragen:
 1. Kan het college aangeven op welke termijn er een gesprek plaatsvindt met ‘De Mussen’?
 2. Kan het college aangeven welke conclusies zij trekt op basis van het rapport van Hordijk en Hordijk?
 3. Is het college van oordeel dat de huidige financiële situatie van ‘De Mussen’ voldoende structurele zekerheid geeft?
 4. Is het college bereid om in te gaan op het verzoek van ‘De Mussen’ om te zoeken naar een betere verhouding tussen de kosten voor gebouwen en activiteiten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, aan welke aanpassingen denkt het college?

Arjen Lakerveld


VVD-fractie


~~~~~~~~~~


Antwoorden


Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 26 februari 2008 als volgt beantwoord: 1. Over dit onderwerp zijn in 2007 gesprekken gevoerd. Een nieuwe afspraak staat op 4 maart 2008 gepland. Een eerdere afspraak van 11 februari is door de Mussen afgezegd.
 2. Op basis van het rapport van Hordijk & Hordijk concluderen wij dat de Mussen voldoende mogelijkheden heeft om een sluitende exploitatie te realiseren, indien huurinkomsten in de exploitatie worden meegenomen.
 3. Ja, de jaarrekening 2006 van de Mussen sluit met een voordelig exploitatieresultaat van € 40.323,00. Het eigen vermogen bedraagt eind 2006 € 71.738,00. Deze cijfers vormen geen aanleiding te twijfelen aan de continuïteit van de bedrijfsvoering.
 4. Ja, dat gebeurt al. Dit betreft 2 opties te weten:
  a. De Mussen verhuurt een deel van de accommodatie en gebruikt de inkomsten voor de exploitatie.
  b. De Mussen staat een deel van de accommodatie af en verlaagt Hiermee de exploitatielasten.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                   de locoburgemeester,


mw. A.W.H. Bertram                                                          S. Dekker

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *