Informatie onroerendzaakbelasting

De VVD wenst de OZB af te schaffen, waarbij tegelijkertijd de gemeenten worden gecompenseerd voor de gemiste inkomsten door het Rijk. Tot dat moment, wil de VVD in ieder geval de tarieven OZB in Den Haag bevriezen.

Algemeen
Een groot deel berust op landelijke wetgeving, de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De gemeentelijke vrijheid bestaat uit het vaststellen van het tarief per € 2.268 waarde van een pand. Er zijn tarieven voor 2 categorieën: 1. voor woningen:
  tarief voor een bewoner van een huis:
  tarief voor een eigenaar van een huis.
  Een eigenaar/bewoner betaalt dus beide, een huurder alleen het bewonerstarief. Een verhuurder alleen het eigenaarstarief.
 2. voor niet-woningen: bedrijfspanden, zoals kantoren, fabrieken, winkels etc.: ook hier geldt een bewonerstarief en een eigenaarstarief.

De wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) schrijft voor (geen beleidsvrijheid voor gemeente): • de wijze van taxatie;

 • iedere 5 jaar opnieuw taxeren;

 • de verhouding tussen het eigenaarstarief en het bewonerstarief mag maximaal 1,25 : 1 zijn

De laatste peildatum voor taxatie was 1 januari 1999. De nieuwe waarden van het onroerend goed zijn gelden van 1 januari 2001 tot 2004. Deze waarden worden ook door de rijksbelastingdienst en de waterschappen gebruikt.

Waarom verschillende tarieven voor woningen en niet-woningen?
Voor de nieuwe WOZ-periode, die loopt van 2001 – 2004, is het zo dat de waarde van woningen in veel sterkere mate is gestegen dan de waarde van bedrijfspanden.
In de wet WOZ is bepaald dat de tariefsdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen niet meer mag bedragen dan de verschillen in waarde-ontwikkeling van beide categorieën. In Den Haag is de tariefsdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen vastgesteld op maximaal 161% (e.e.a. op basis van de waardestijgingen van woningen en niet-woningen).

De OZB-tarieven
Vanaf 1997 zijn de OZB-tarieven met ca. 30% gedaald. (En niet gecorrigeerd/verhoogd voor inflatie!) Vanaf 1997 zijn de OZB-tarieven elk jaar gedaald; voor woningen met gemiddeld ca. 5%. In 2002 zijn de tarieven voor het 6e achtereenvolgende jaar gedaald, nu met ca. 3,5%.

Den Haag neemt in 2002 op de landelijke ranglijst van woonlasten de 408e plaats in (van in totaal 523 gemeenten).

TARIEVEN OVERZICHT ONROEREND ZAAK BELASTING (per f 5000,- / € 2265,-)Jaar


eigenaarsdeel


gebruikersdeel


Totaal1996


f 16,24


f 13,00


f 29,241997


f 15,40 (woningen)

f 16,08 (niet-woningen)


f 12,32 (woningen)

f 12,87 (niet-woningen)
f 27,72 (woningen)

f 28,95 (niet-woningen)

1998
f 14,57 (woningen)

f 15,91 (niet-woningen)
f 11,66 (woningen)

f 12,72 (niet-woningen)


f 26,23 (woningen)

f 28,63 (niet-woningen)

1999


f 13,84 (woningen

f 15,48 (niet-woningen)


f 11,08 (woningen)

f 12,39 (niet-woningen)


f 24,92 (woningen)

f 27,87 (niet-woningen)2000


f 13,15 (€ 5,97) (woningen)

f 15,06 (€ 6,83) (niet-woningen)


f 10,53 (€ 4,78) (woningen)

f 12,06 (€ 5,47) (niet-woningen)


f 23,68 (€ 10,75) (woningen)

f 27,12 (€ 12,30)
(niet-woningen)2001

(hertaxatie)


f 7,47 (€ 3,39) (woningen)

f 12,00 (€ 5,45)
(niet-woningen)


f 5,98 (€ 2,72) (woningen)

f 9,60 (€ 4,36) (niet-woningen)


f 13,45 (€ 6,11) (woningen)

f 21,60 (€ 9,81) (niet-woningen)2002


€ 3,27 (woningen)

€ 5,25 (niet-woningen)


€ 2,62 (woningen)

€ 4,20 (niet-woningen)


€ 5,89 (woningen)

€ 9,45 (niet-woningen)Opbrengst 2002
De geraamde OZB-opbrengst voor 2002 is ca. € 91,8 mln (ca. f 202 mln).
De totale begroting voor 2002 bedraagt ca. € 2.054 mln.
De algemene uitkering uit gemeentefonds bedraagt voor 2002 € 558 mln (= f 1.228 mln).

Hertaxatie
Vanaf 2001 gelden de nieuwe waarden van het onroerend goed. Peildatum is 1 januari 1999, deze blijft gelden tot 2004. De hertaxatie heeft in onze gemeente budgettair neutraal plaatsgevonden; d.w.z. de gemiddelde waardestijging van het onroerend goed is verdisconteerd in lagere tarieven, zodat per saldo de totale OZB-opbrengst voor de gemeente gelijk bleef.

OZB: De aftopregeling
In 2001 is een aantal maatregelen getroffen om de gevolgen van de hertaxatie OZB te verzachten. Naast de generieke tariefsverlaging (zie hierboven) is besloten om voor 2001de ingroeiregeling toe te passen en vanaf 2002 -2004 de aftopregeling. De aftopregeling houdt in dat de OZB-aanslag vanaf 2002 (tot 2004) nooit meer kan bedragen dan 130% ten opzichte van het jaar 2000. Deze regeling geldt voor alle inwoners van Den Haag (niet voor bedrijven), en dus ook voor de nieuwe inwoners (van Leidschenveen en Ypenburg).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *