Gezondheid moslimvrouwen

Naar aanleiding van een artikel in de Haagsche Courant van zaterdag 18 januari jl. wil de gemeenteraadsfractie van de VVD meer weten over een eventueel vitaminegebrek bij moslimvrouwen. Lees ook de reactie van B&W.

Vragen

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

 

Den Haag, 20 januari 2003

Naar aanleiding van een artikel over c.q. interview met wethouder Klijnsma in de Haagsche Courant van zaterdag 18 januari jl. stelt de VVD-fractie cf. de desbetreffende artikelen in het reglement van orde de volgende vragen aan het college.

 

 

  1. Is het college ervan op de hoogte dat het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 8 juni 2002, p. 1100 en verder, als de gevolgen van ernstig vitamine D-gebrek noemt osteoporose, osteomalacie ofwel ‘volwassenenrachitis’, myopathie zich uitend in spierpijnen in bovenbenen en schouders en spierzwakte, waardoor men moeite kan hebben met opstaan uit een lage stoel of met traplopen?
  2. Is het college ervan op de hoogte dat dezelfde bron een mogelijk verband noemt tussen vitamine D-gebrek en diabetes, sommige vormen van kanker, tuberculose en schizofrenie?
  3. Is het college ervan op de hoogte dat diezelfde bron verslag doet van een onderzoek onder, zoals de titel vermeldt ‘ogenschijnlijk gezonde gesluierde Turkse vrouwen’ in Amersfoort en dat daarbij vergelijkbare of zelfs hogere percentages aan ernstig vitamine D-tekort (nl. bij 82% van de onderzochte gesluierde vrouwen) zijn geconstateerd dan in het onderzoek uit het Haagse Epidemiologisch Bulletin van juni 2002?
  4. Herinnert het college zich de context van mijn uitspraak over moslimmannen die hun vrouwen best eens in het zonnetje mochten zetten?
  5. Kan het college zich voorstellen dat het terugvallen op deze uitspraak als commentaar op mijn stellingname terzake van emancipatie van moslimvrouwen de indruk wekt dat de wethouder noch die emancipatieproblematiek, noch het vitamine D-gebrek serieus neemt?
  6. Waarom verzucht de wethouder – aannemend dat het artikel correct is – ‘Wat kan je ermee?’ in plaats van dat zij naar aanknopingspunten voor actie zoekt?
  7. Lijdt de wethouder aan geheugenverlies? Of herinnert zij zich bij nader inzien toch haar bevestigende antwoord op mijn vraag nr. 5 van 10 juni 2002 naar het nut van een voorlichtingscampagne onder het motto Vitamine Daglicht?
  8. Hoe vordert die voorlichtingscampagne?
  9. Beseft het college dat de problematiek van het vitamine D-gebrek van vele allochtone, meestal gesluierde vrouwen zich op het snijpunt bevindt van de beleidsterreinen integratie, emancipatie, volksgezondheid en welzijn? Welke doelstellingen heeft het college terzake geformuleerd, uitgaande van het onderzoek uit de Schilderswijk van dit voorjaar als nulmeting?
  10. Heeft het college er bezwaar tegen als mannen hun echtgenotes (en vice versa) af en toe eens in het zonnetje zetten? Bestaan daartegen specifieke bezwaren binnen de islamitische bevolkingsgroep?

 

Peter Smit, VVD-fractie

 

~~~~~~~~~~~

 

Antwoorden

Op 11 maart 2003 beantwoordde het college van burgemeester en wethouders bovenstaande vragen als volgt:

1 t/m 4. Ja

 

5. Nee, integendeel. Het college, waaronder de wethouder voor Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie, neemt zowel de emancipatie van moslimvrouwen als het vitamine D-gebrek onder allochtonen (en andere risicogroepen) zeer serieus. Zo worden beide thema’s behandeld in de nieuwe nota’s emancipatiebeleid en volksgezondheidsbeleid, die de portefeuillehouder nog voor de zomer aan het gemeentebestuur zal voorleggen.

 

6 t/m 8: Zoals ook in de beantwoording van 10 juni 2002 werd aangegeven, laat onderzoek zien dat vitamine D-tekort in de allochtone bevolking omvangrijker is dan in de autochtone bevolking. De reguliere preventie en gezondheidszorg is op dit moment adequaat ingericht voor signalering en behandeling van vitamine D-tekort bij autochtonen (bijvoorbeeld ouderen). Specifiek voor de brede groep niet-westerse allochtonen is er echter zowel landelijk als in Den Haag onvoldoende inzicht in de oorzaken (en het samenspel daartussen) van vitamine D-tekort. Naast de (voor autochtonen) bekende oorzaken als weinig vitamine D in de voeding en onvoldoende blootstelling aan daglicht, lijkt ook pigmentatie een potentiële risicofactor. Daarom dient het gezondheidsprobleem vitamine D-tekort in een bredere context voor de totale allochtone populatie aan de orde te worden gesteld.
De signalen zijn door ons echter wel zeer serieus genomen. Het onderwerp vitamine D-gebrek in relatie tot voeding en blootstelling aan daglicht zijn onderdeel van de groepsvoorlichtingen van de Voorlichters Eigen Taal en Cultuur (VETC) van de GGD. Verder worden kleinschalige voorlichtingsactiviteiten gestart in de Rubenshoek (Schilderswijk), waar via een korte voorlichtingsfilm in de wachtkamer aandacht wordt besteed aan dit probleem. De GGD is hier als adviseur bij betrokken en kijkt of de film elders vertoond kan worden.
Naast deze concrete activiteiten is de GGD Den Haag inmiddels (samen met de Vrije Universiteit Amsterdam/EMGO, het NIVEL, diverse huisartsen waaronder auteurs van de artikelen in het Epidemiologisch Bulletin en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde) met subsidie van de Stichting Nuts Ohra in Den Haag het onderzoek gestart naar 1) het vóórkomen, 2) de risicofactoren en 3) de klachten en symptomen van vitamine D-gebrek onder allochtonen. De resultaten van dit onderzoek leveren de aangrijpingspunten op voor de (preventieve) aanpak van vitamine D-gebrek onder niet-westerse allochtonen. Mocht bijvoorbeeld blijken dat de blootstelling aan daglicht in Nederland geen of onvoldoende oplossing kan bieden, dan zal de voorlichtingsboodschap zich voornamelijk moeten richten op suppletie van vitamine D en voedingsadvies. Het is ook zeer denkbaar, gezien de veelheid van mogelijke oorzaken, dat voor verschillende risicogroepen een aanpak op maat nodig is. Kortom, om een brede en effectieve maatregel te kunnen verantwoorden, zijn de inzichten uit het onderzoek nodig. De inzichten uit bestaand kleinschalig onderzoek worden nu al als advies opgenomen in het Groeiboek dat wordt uitgegeven door de GGD Den Haag. Met de inzichten uit het huidige grootschalige onderzoek dat nu wordt uitgevoerd wordt de informatie in het Groeiboek te zijner tijd uitgebreid.

 

9. Ja. In zijn algemeenheid is gezondheidsproblematiek en met name gezondheidsachterstand bij allochtonen onlosmakelijk verbonden met andere beleidsterreinen zoals integratie, emancipatie, welzijn maar ook met onderwijs, sociale zaken & werkgelegenheid, huisvesting enzovoorts. Het college is voorstander van een integrale benadering van gezondheidsproblematiek en wil hieraan binnenkort met het programma ‘Gezondheidsachterstand moet wijken’ gestalte geven. Voor het specifieke gezondheidsprobleem vitamine D-gebrek onder allochtonen heeft het college de GGD gevraagd om op basis van de resultaten die uit het huidige onderzoek komen een interventieplan op te stellen met als doel het vitamine D-gebrek onder allochtonen in Den Haag te reduceren. Daaruit zullen doelstellingen voortkomen.

10. Het college waardeert initiatieven van (individuele) Haagse burgers om elkaar in spreekwoordelijke zin ‘vaker in het zonnetje te zetten’ zeer. Het college kent geen specifieke bezwaren binnen de islamitische bevolkingsgroep tegen dit voorstel.

 

College van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                          de burgemeester,

D.M.F. Jongen                                         W.J. Deetman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *