Gemeentebegroting 2002: opnieuw OZB-verlaging

De woonlasten zijn de afgelopen jaren flink gedaald in Den Haag. In de jaren 1997 tot en met 2000 werd de onroerendzaakbelasting ieder jaar met 5% verlaagd.

In 2001 werd bovenop de compensatie voor de gemiddelde waardestijging na de hertaxatie een tariefsverlaging van 7,4% doorgevoerd. Nu stel ik namens B & W aan de Haagse gemeenteraad voor in 2002 het OZB-tarief verder te verlagen met 3,5%.
Den Haag stond halverwege de jaren ’90 bovenaan de landelijke lijst van gemeentelijke woonlasten en was dus de duurste stad. Sindsdien hebben veel van de ruim 500 gemeenten hun tarieven opgevoerd terwijl Den Haag de tarieven heeft verlaagd. Den Haag kan inmiddels worden gerekend tot de gemeenten met gematigde tarieven. Stonden we ooit nummer 1, nu staan we op plaats nummer 408 (van de 523 gemeenten).

Dat is voor de Hagenaars een heel wat comfortabeler positie. Tegelijkertijd werd en wordt geïnvesteerd in het voorzieningenniveau en het onderhoud van de stad. Ook in 2002 komen voor de VVD belangrijke onderwerpen, zoals verbeteren economische structuur, de bereikbaarheid, leefbaarheid en onderhoud, sport en cultuur, volop aan bod.

De investeringen betreffen onder meer:  • de infrastructuur (Randstadrail, fietsvoorziening Houtrustweg, uitvoering verkeersplan etc.)

  • ontwikkeling bedrijfsterreinen (verbeteren Binckhorst etc.)

  • onderwijshuisvesting (nieuwbouw 12 scholen, onderhoud bestaande gebouwen)

  • aanpak openbare ruimte (Centrum en Beatrixkwartier)

  • cultuur (onder andere renovatie Diligentia, huisvesting amateurkunst)

  • onderhoud en leefbaarheid (extra vegen, onderhoud speelvoorzieningen, en wijk- en buurtgroen)

  • sport (onderhoud buitensportaccommodaties)

Het zal u niet verbazen dat ook het onderwerp veiligheid hoog op de agenda is geplaatst. Voor 2002 zijn extra middelen uitgetrokken voor verbetering van brandveiligheid in scholen waarbij de handhaving en controle wordt geïntensiveerd.

Den Haag krabbelt merkbaar uit het dal na de artikel 12-periode. Iedere dag gaat het iets beter met de stad. De financiële weerbaarheid van Den Haag is echter naar mijn mening nog beneden peil. De afspraken uit het (onmiskenbaar liberale) beleidsakkoord 1998-2002 zijn gerealiseerd: de algemene reserve bedraagt 25 miljoen gulden. Het moge duidelijk zijn dat als zich een keer een flinke tegenvaller voor zou doen, deze reservepositie te mager is. Dit wordt de opgave voor de komende tijd: zorgen voor een behoorlijke financiële buffer.

Terugkijkend op de afgelopen periode, vooruitkijkend naar de begroting 2002, heeft de VVD in een goede positie opgebouwd om met vertrouwen de verkiezingen in gaan.

Louise Engering-Aarts, wethouder Financiën en Cultuur


Bron: Haags VVD Nieuws (oktober 2001)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *