Antwoorden verkeer Ockenburghstraat

De VVD-fractie wilde duidelijkheid verkrijgen over de verkeersveiligheid op de kruising Ockenburghstraat/Beethovenlaan en stelde daarover vragen. Lees hierna ook de reactie van B&W.

Persbericht


Den Haag, 14 juli 2003


VVD wil onderzoek verkeersveiligheid Ockenburghstraat


De VVD-fractie wil duidelijkheid verkrijgen over de verkeersveiligheid op de kruising Ockenburghstraat/Beethovenlaan. Dit naar aanleiding van het ongeval dat daar
zaterdag jl. plaatsvond.

Pieter van Woensel, VVD-fractievoorzitter en woordvoerder verkeer, signaleert dat buurtbewoners het kruispunt als zeer gevaarlijk ervaren, terwijl de locatie niet voorkomt in de lijst van meest verkeersonveilige plaatsen (black spots) van de gemeente.

In schriftelijke vragen aan het College vraagt de VVD informatie over aard en omvang van de ongevallen die zich de laatste twaalf maanden op het kruispunt hebben voorgedaan. Voorts wil de fractie weten of er vaak te hard wordt gereden. Indien dat het geval is zouden mogelijk verkeersmaatregelen en snelheidscontroles kunnen worden overwogen.

Voor meer informatie:
Pieter van Woensel (raadslid), tel. 06 – 17 88 08 48


~~~~~~~~~~


Vragen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad


Den Haag, 14 juli 2003


Op zaterdag 12 juli is een ongeluk gebeurd in de Ockenburghstraat. Deze straat komt niet voor in de lijst of op de kaart van de meest verkeersonveilige plaatsen (black spots) in Den Haag zoals die is opgenomen in het Verkeersveiligheidsplan 2003-2006 (paragraaf 8.2). Ook is het kruispunt niet vermeld in de knelpuntenlijst (paragraaf 8.5).
Wel staat het in de prioriteitenlijst van moeilijk oversteken, op plaats 12. In de lijst van wegvakken, waar te hard wordt gereden (paragraaf 8.4), is de Ockenburghstraat tevens opgenomen.

Volgens de gemeentelijke gegevens is het dus geen black spot, maar tegelijkertijd ontvangen wij signalen dat er herhaaldelijk ongelukken gebeuren op deze plek. Buurtbewoners geven aan dat er regelmatig aanrijdingen plaatsvinden en dat zij oversteken aldaar als zeer gevaarlijk ervaren. Ook melden zij dat er te vaak te hard wordt gereden op deze weg. Zij geven verder aan dat het plaatsen van verkeerslichten aanbeveling verdient.

Onder verwijzing naar het desbetreffende artikel van het Reglement van Orde, stellen wij de volgende vragen: 1. Hoeveel aanrijdingen hebben zich op dat kruispunt de afgelopen twaalf maanden voorgedaan? Is bekend wat de belangrijkste redenen zijn van deze aanrijdingen? Waarom staat de locatie niet in de lijst van black spots?
 2. Klopt het dat op dat baanvak te vaak te hard wordt gereden? Zo ja, welke maatregelen zouden kunnen worden genomen om dat tegen te gaan? Is het mogelijk de verkeers- en snelheidscontroles aldaar te intensiveren?
 3. Is het plaatsen van verkeerslichten op de kruising Ockenburghstraat/Beethovenlaan wenselijk en mogelijk? Zo nee, waarom niet?

Pieter van Woensel                                Koen Baart
VVD                                                        PvdA


~~~~~~~~~~


Antwoorden

Op 19 augustus 2003 heeft het college van burgemeester en wethouders bovenstaande vragen als volgt beantwoord: 1. Op de kruising van de Ockenburghstraat met de Beethovenlaan zijn in de periode 1999 tot en met 2002 30 verkeersongevallen gebeurd, waarvan 25 met alleen materiele schade en 5 met letsel. Onderstaande tabel geeft het beeld per jaar aan.

  Ongevallen kruising Ockenburghstraat/Beethovenlaan  Jaar Totaal Letsel Schade
  1999 8 0 8
  2000 9 2 7
  2001 8 2 6
  2002 5 1 4


  Een belangrijke oorzaak van de ongevallen is het niet verlenen van voorrang aan het verkeer op de Ockenburghstraat door autobestuurders komende vanaf de begraafplaats Ockenburgh. Een locatie wordt aangemerkt als “black spot” indien in een periode van drie achtereenvolgende jaren tenminste zes letselongevallen hebben plaatsgehad. Op deze kruising is dat niet het geval, zodat de kruising niet als “black spot” is aangeduid.

 2. Ja, in de Ockenburghstraat wordt inderdaad te hard gereden. Daarom is de locatie opgenomen in het programma van de mobiele display. Dat heeft enig effect, maar gemiddeld 53% rijdt nog steeds te hard. Controle met een flitskast is volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie, die politie Haaglanden ook aanhoudt, niet mogelijk. Plaatsing is slechts toelaatbaar op routes met een hoog ongevalsniveau. Wel kan de politie intensiever controleren in het kader van het project Aanpak Verkeersonveiligheid, dat binnenkort van start zal gaan. Hierbij wordt de controle roulerend in één gebied geïntensiveerd. Op klachten en lokale problemen kan dan beter worden ingespeeld. De pilots voor deze aanpak waren succesvol.

 3. Zowel de Ockenburghstraat als de Beethovenlaan behoren tot de categorie gebiedsontsluitingswegen (hoofdroutenet). Het uitgangspunt is alle kruisingen tussen de gebiedsontsluitingswegen onderling met verkeerslichten te regelen of een rotonde aan te leggen. Om capaciteitsredenen lijkt een rotonde hier echter geen passende oplossing te zijn. Omdat hier geen sprake is van een “black spot” is het plaatsen van verkeerslichten niet in het verkeersveiligheidsprogramma opgenomen. Speerpunt is de aanpak van de “black spots”. Begin 2004 worden bijvoorbeeld in dat kader op de “black spot” Hengelolaan-Loevesteinlaan verkeerslichten geplaatst. De oversteekbaarheid van de Ockenburghstraat is als slecht te kwalificeren volgens het onderzoek naar de oversteekbaarheid van alle Haagse hoofdroutes. De reden is de combinatie van wegbreedte, verkeersintensiteit en verkeerssnelheid. Om die reden zullen oren worden aangelegd om de oversteekafstand te bekorten. Dat gebeurt tegelijk met het inrichten van de Componistenbuurt als 30 km-zone in 2003/2004.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                          de burgemeester,

D.M.F. Jongen                                         W.J. Deetman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *