Antwoorden tienerzwangerschappen

Er moet meer aandacht komen voor (ongewenste) tienerzwangerschappen. De Haagse gemeenteraadsfracties van CDA en VVD stelden hierover vragen. Hierna ook de reactie van B&W.

Persbericht


Den Haag, 9 februari 2004


CDA en VVD: Meer aandacht voor tienerzwangerschappen nodig

Er moet meer aandacht komen voor (ongewenste) tienerzwangerschappen. Dat vinden de Haagse gemeenteraadsfracties van CDA en VVD. Ook moet zo snel mogelijk een éénloketfunctie voor tienermoeders worden gerealiseerd

De raadsleden Titia Lont (CDA) en Lilian Callender (VVD) vermoeden dat de aandacht voor Haagse tienermoeders tekortschiet en dat het aantal tienerzwangerschappen groeiende is. Signalen hierover hebben ze opgevangen van Vrouwenopvang Rashida en het Jongeren Informatie Punt.

CDA en VVD willen nu precieze cijfers over tienerzwangerschappen van het gemeentebestuur. Daarnaast vragen zij in welke mate aan de betreffende groep ambulante hulp en opvang en begeleidingstrajecten naar scholing en werk worden aangeboden. Voorts benadrukken de fracties het belang van preventie middels voorlichting.

Voor meer informatie:
Titia Lont (CDA-raadslid) – tel. 06 – 41 45 10 14
Lilian Callender (VVD-raadslid) – tel. 06 – 21 84 10 85


~~~~~~~~~~~


Vragen

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 9 februari 2004

Uit recente cijfers van Vrouwenopvang Rashida blijkt dat zich in 2003 aanzienlijk meer tienermoeders bij de opvang hebben gemeld dan in het voorgaande jaar. Deze gegevens duiden op een stijging van het aantal tienermoeders in Den Haag. Rapportages van het Jongeren Informatie Punt bevestigen dit beeld.
Rashida geeft tevens aan dat deze organisatie in 2003 voor slechts 43 van de 396 hulpvragers opvang heeft kunnen bieden.
Tenslotte benadrukken meerdere organisaties (JIP, Fiom, Rashida) dat de door de gemeente gewenste éénloketfunctie voor tienermoeders nog niet is gerealiseerd.

Onder verwijzing naar artikel 35 van het reglement van orde leggen wij u de volgende vragen voor: 1. Is het de gemeente bekend of het aantal tienermoeders in Den Haag in 2003 is gestegen en kunt u een getalsmatig overzicht van voorgaande jaren (2000 t/m 2002) geven?

 2. Zo ja, om welke aantallen gaat het en uit welke leeftijdscategorieën en doelgroepen zijn deze meisjes afkomstig? Zo nee, kan de gemeente hier op korte termijn onderzoek naar verrichten en haar bevindingen rapporteren aan de raad?

 3. Wat doet de gemeente Den Haag op dit moment aan preventie middels voorlichting om tienerzwangerschappen te voorkomen?

 4. Is er volgens u sprake van een ernstig tekort aan ambulante hulp en opvang voor tienermoeders?

 5. Wat doet de gemeente Den Haag om de tienermoeders te begeleiden naar scholing/ werk? Zijn hiervan de kengetallen bekend?

 6. Welke rol spelen de randgemeenten waar het gaat om de opvang en begeleiding naar scholing/werk van tienermoeders?

 7. Verloopt de samenwerking met de randgemeenten optimaal en zo nee, welke knelpunten zijn er in de samenwerking met de randgemeenten?

 8. Op welke wijze dient volgens u de éénloketfunctie voor tienermoeders in Den Haag gestalte te krijgen?

 9. Wanneer wordt de door de wethouder WVE toegezegde beleidsnotitie over tienermoeders aan de raad verzonden?

Titia Lont                   Lilian Callender                 Wil Vonk                 Ruud Reijn
CDA                          VVD                                   CDA                        VVD


~~~~~~~~~~


Antwoorden

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 30 maart 2004 als volgt beantwoord: 1. In juni 2002 rapporteerde de afdeling epidemiologie van de GGD over de stijgende trend in het aantal jonge moeders tot en met 2000 (Epidemiologisch Bulletin, jaargang 37 nr. 2 – zie bijlage).
  In deze analyse werd ook duidelijk dat binnen deze trend een verschillend beeld optreedt voor specifieke etnische groepen. Voor de periode na 2000 zijn de cijfers over het aantal jonge moeders nog niet bewerkt en geanalyseerd voor bekendmaking van beleidsmatige conclusies. Dit is gepland bij de afdeling Epidemiologie vóór het zomerreces. Op basis van de in het Epidemiologisch Bulletin gepubliceerde cijfers eind 2002 is in 2003 overigens wel vervolgonderzoek gedaan naar de achtergronden van tienerzwangerschap bij de verschillende etnische groepen.

 2. Zie de beantwoording van vraag 1.

 3. In het kader van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) geeft de gemeente via haar GGD uitvoering aan gezondheidsvoorlichting, ook op het terrein van seksualiteit en relaties. Door de afdelingen Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding (GVO) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD, wordt aan middelbare scholen het lespakket “Lang leve de liefde”aanbevolen. In dit lespakket komen allerlei aspecten van seksualiteit aan bod, waaronder preventie van zwangerschap en veilig vrijen. Scholen zijn overigens vrij om het lespakket af te nemen.Verder vindt buiten het domein school collectieve preventie plaats via “Vrij Veilig stands”van de afdeling GVO op verschillende festivals.
  Individuele voorlichting over het gebruik van condooms en het uitreiken van specifiek voorlichtingsmateriaal vindt plaats door de jeugdarts tijdens het periodiek Geneeskundig Onderzoek van leerlingen uit de tweede klas van het Voortgezet (speciaal) Onderwijs. Daarnaast financiert de gemeente het seksspreekuur van het Jongeren Informatie Punt (JIP).

 4. Uit Haags onderzoek onder jonge moeders zelf (JIP) en hulp- en dienstverleners die met deze groep werken (afdeling Epidemiologie) komt naar voren dat de preventie van tienerzwangerschap en ondersteuning van jonge moeders op een drietal punten moet worden versterkt: vroegtijdige signalering, ambulante hulpverlening en huisvesting. Voor wat betreft de ambulante hulpverlening en opvang is door de deskundigen uit het veld niet aangegeven dat er sprake is van een ernstig tekort.
  In Den Haag zijn er meerdere instellingen die zich met ambulante hulpverlening en opvang van jonge moeders bezighouden. In eerste instantie moet de versterking worden gezocht in goede afstemming tussen deze instellingen, bijvoorbeeld via een loketfunctie (zie ook de beantwoording van vraag 8).

 5. Bij de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten, binnen de afdeling Werkgelegenheidsprojecten en arbeidsmarktbeleid (WAM) loopt het project ‘Dream and Future’. Dit huiskamerproject is een voortraject waarin jonge moeders zich één ochtend in de week kunnen beraden op hun toekomst en ze met andere jonge moeders kunnen praten of alles wat hen bezig houdt. Vervolgens kunnen
  de jonge moeders doorstromen naar het oriëntatieproject. Daar wordt vier maanden lang twee ochtenden in de week concreet toegewerkt naar scholing of een baan. Voor de deelnemers aan deze projecten wordt kinderopvang geregeld. Aan het huiskamerproject kunnen ongeveer 50 jonge moeders per jaar deelnemen. Hiervan waren in 2003 48 plaatsen bezet.

 6. Geen. De activiteiten van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten zijn gericht op jonge moeders in Den Haag en hier is geen sprake van een regionale uitstraling. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor preventie, hulpverlening en opvang ten aanzien van jonge moeders in het eigen werkgebied. Op het niveau van het stadsgewest Haaglanden is afstemming ten aanzien van de opvang van jonge moeders en begeleiding naar scholing/werk dan ook niet aan de orde.

 7. Zie de beantwoording van vraag 6.

 8. Een loketfunctie is nodig voor een laagdrempelige en adequate toeleiding van jonge moeders naar ambulante hulpverlening en opvang in Den Haag. Door het Jongeren Informatie Punt, FIOM en stichting Katholieke Samenlevingsopbouw (KASO) is op verzoek van de gemeente actief meegedacht over de inrichting van deze loketfunctie en de voorstellen maken onderdeel uit van het beleidsplan Versterking voor jonge moeders dat binnenkort ter besluitvorming aan het gemeentebestuur zal worden gepresenteerd. Het loket voor jonge moeders bouwt voort op de laagdrempelige functie die het JIP ten aanzien van informatieverstrekking/sociale kaart voor jonge moeders reeds vervult. Versterking vindt plaats door een combinatie met een spreekuur voor jonge moeders uit Den Haag dat wordt verzorgd vanuit het AMW/FIOM. Vanuit het spreekuur (‘intake’) kunnen jonge moeders indien nodig worden doorverwezen naar de juiste activiteiten of hulpverlening.

 9. Het beleidsplan Versterking voor jonge moeders is in mei beschikbaar voor de raad, waarmee invulling wordt gegeven aan de actiepunten 17 en 18 uit de Nota Volksgezondheid.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                          de burgemeester,

D.M.F. Jongen                                         W.J. Deetman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *