Antwoorden over “Vergeten Driehoek”

In de Telegraaf van 5 december jl. verscheen het bericht “Vergeten driehoek voor prikkie gekocht”. De VVD-fractie in de Haagse gemeenteraad heeft daarover vragen aan B&W gesteld. Hierna ook de antwoorden hierop. De “vergeten driehoek” is het deel van de Haagse Schilderswijk tussen Hoefkade, Vaillantlaan en Parallelweg.

Vragen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad


Den Haag, 12 december 2008


Op 5 december jl. verscheen het bericht “Vergeten driehoek voor prikkie gekocht” in de Telegraaf. Een citaat hieruit: “HaagWonen is voor ongeveer 500.000 euro eigenaar van de appartementen geworden, omgerekend iets meer dan 10.000 euro per stuk. HaagWonen heeft de woningen 20 jaar lang mogen verhuren, maar liet de panden ondertussen verwaarlozen waardoor de marktwaarde kelderde. Daar lijkt HaagWonen nu ook nog eens van te profiteren.”


In maart 2007 heette het nog, eveneens in de Telegraaf: “De gemeente wil de huizen dolgraag aan HaagWonen verkopen. Maar weigert om de huizen voor een prikkie van de hand te doen omdat ze ernstig verwaarloosd zijn.” De wethouder wordt geciteerd: “HaagWonen heeft de huizen in beheer gehad en de huurpenningen ontvangen. Ze waren dus ook verantwoordelijk voor het onderhoud”, zegt wethouder Marnix Norder.


Op grond van het voorgaande heeft de VVD-fractie de volgende vragen. 1. Is het college met de VVD-fractie nog steeds van mening dat HaagWonen in de afgelopen twintig jaar te weinig aan het onderhoud van de panden in de Vergeten Driehoek heeft gedaan?
 2. Is het college met de VVD-fractie van mening dat hierdoor de marktwaarde van de betreffende woningen onnodig is verminderd? En dat de belangen van de gemeente Den Haag hierdoor onnodig zijn geschaad?
 3. Deelt het college de analyse dat HaagWonen nu profiteert van haar eigen nalatigheid doordat zij de huizen voor een prikkie mag overnemen?
 4. Had het niet meer voor de hand gelegen de huizen aan andere marktpartijen of particulieren dan aan HaagWonen te verkopen? Waarom is hier niet voor gekozen? Gaarne een toelichting.
 5. Is het college met de VVD-fractie van mening dat het gebrekkige onderhoud van HaagWonen mede resulteerde in leegstand en vervolgens kraken? Hoe gaat het college in de toekomst voorkomen dat dergelijk onderhoud door corporaties in leegstand en kraken resulteert?

VVD-fractie,


Bart de Liefde


~~~~~~~~~~


Antwoorden


Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 27 januari 2009 als volgt beantwoord: 1. De appartementen van het voormalig gemeentelijk woningbedrijf zijn door de gemeente aan HaagWonen verkocht in 1988. De verkoop van het voormalig aangekocht bezit had als doel om nieuwe bouwlocaties voor de sociale huursector te laten ontstaan in stadsvernieuwingsgebieden. Door de aankoop verwierf HaagWonen zowel het economisch als juridisch eigendom van de woningen en was de woningstichting volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer. Tevens werd in de erfpachtovereenkomst afgesproken dat HaagWonen aan het einde van de exploitatietermijn kon beslissen of de woning doorgeëxploiteerd zou worden als huurwoning (na bijvoorbeeld een bouwkundige investering) ofwel om niet aan de gemeente teruggeleverd zouden worden. Het voormalig aangekocht bezit in de Vergeten Driehoek is erg versnipperd gelegen, waardoor deze moeilijk te herontwikkelen is.
  In 2005 kwamen veel woningen in de Vergeten Driehoek aan het einde van de exploitatietermijn. HaagWonen heeft in de jaren hiervoor de gemeente aangeboden deze woningen terug te leveren. De gemeente vond het echter meer op de weg van HaagWonen liggen om te investeren in huurwoningen in de Schilderswijk. Voor de onderhoudsafdeling van HaagWonen ontstond onzekerheid over de toekomst van de woningen, waardoor deze zich terughoudend opstelde. Panden waarvoor een forse onderhoudsbeurt noodzakelijk was, werden niet door HaagWonen aangepakt. Dit leidde tot leegstand en een aantal woningen werd gekraakt.
  In goed overleg met HaagWonen en Woningstichting Arcade is overeengekomen dat Arcade de woningen van HaagWonen in de Vergeten Driehoek koopt. Arcade wil ze met behulp van groot onderhoud en renovatie behouden voor de sociale huursector.
  Met Arcade is overeengekomen dat de gemiddelde investering per appartement € 52.000,- zal zijn. HaagWonen heeft nog 17 andere woningen onder dezelfde condities verkocht aan Arcade. Het transport van de woningen vindt plaats in februari 2009.
 2. Het college is niet van mening dat HaagWonen de belangen van de gemeente heeft geschaad. De woningen zijn tegen de residuele waarde (€ 18.000,-) conform de richtlijnen van de door het gemeenbestuur vastgesteld Nota van Uitgifte 2008-2009 door HaagWonen verkocht aan Arcade. Deze verkoopopbrengst zal vervolgens in zijn geheel afgedragen worden aan de gemeente Den Haag. Wel was en is het college van mening dat de leegstand in het gebied beter door HaagWonen voorkomen en aangepakt had moeten worden.
 3. HaagWonen heeft geen woningen gekocht, maar juist verkocht.
 4. De woningen zijn aan Woningstichting Arcade verkocht. Met spoed zal Woningstichting Arcade haar nieuwe bezit aanpakken en samen met bewoners, particuliere eigenaars en de gemeente het woonklimaat in de Vergeten Driehoek aanmerkelijk verbeteren.
 5. Zie voor het eerste deel van de vraag de beantwoording van vraag 1.
  Indien de gemeente klachten of zorgen heeft over onderhoud en leegstand in woningcomplexen dan wordt dit in het overleg met de betreffende woningbouwstichting aangekaart en zonodig wordt het aanschrijvingsinstrument gehanteerd. De erfpachtbepalingen van het voormalig aangekocht bezit werkten echter niet mee om een duidelijk toekomstbeeld en daardoor investeringsniveau vast te stellen. Om te voorkomen dat er opnieuw een onduidelijke investeringssituatie voor woningen van het voormalig aangekocht bezit ontstaat, zijn de bepalingen voor teruglevering onder bepaalde condities uit de erfpachtovereenkomst uit 1988 voor alle overige woningen van het voormalig aangekocht bezit in de Schilderswijk en de Zeeheldenbuurt (ca. 249 appartementen) vervallen door een wijziging in de erfpachtovereenkomst (RIS 159483). Hiervoor betaalt HaagWonen een vergoeding van € 2.750.000,00.

Het college van burgenmeester en wethouders,
de secretaris,                                                                          de burgemeester,


mw. A.W.H. Bertram                                                                 J.J. van Aartsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *