Antwoorden “lever een leraar”

VVD-raadslid Ageeth van den Heuvel wilde weten of de actie ‘Lever een leraar’ ook voor het voortgezet onderwijs kan worden ingezet. Hieronder de reactie van B&W.

Persbericht


Den Haag, 7 juli 2003


VVD: ook actie ‘Lever een Leraar’ voor voortgezet onderwijs


VVD-raadslid Ageeth van den Heuvel wil graag dat het college beziet of de actie ‘Lever een Leraar’ ook voor het voortgezet onderwijs kan worden ingezet. Met genoemd project, waarbij zij-instromers worden ingeschakeld, is het lerarentekort in het basisonderwijs inmiddels sterk teruggebracht en de lesuitval beperkt.

Zij komt met dit voorstel naar aanleiding van een uiting van wethouder Heijnen, die ontevreden is over het Haagse voorgezet onderwijs dat zij-instromers volgens hem onvoldoende als oplossing ziet. Voorts werd kortgeleden bekend dat dankzij ‘Lever een leraar’, het lerarentekort in het Haagse basisonderwijs sterk is teruggedrongen.

De VVD wil nu weten wat de precieze omvang is van het lerarentekort en het aantal uitgevallen lesuren in het voortgezet onderwijs en wat Heijnen tot nog toe heeft ondernomen. De liberalen willen graag op korte termijn alternatieven horen, zodat voor aanvang van het komende schooljaar uitzicht wordt geboden op oplossing van het probleem van lesuitval in het voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie:
Ageeth van den Heuvel (raadslid), tel. (070) 326 86 98


~~~~~~~~~~~

Vragen


Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 7 juli 2003

In de Haagsche Courant van 2 juli jl. toont wethouder Heijnen zich, in navolging van de minister van Onderwijs, ontevreden over scholen voor voortgezet onderwijs die geen zij-instromers aannemen om het lerarentekort op te lossen. Volgens hem worden zij-instromers onvoldoende als oplossing gezien.
In de Haagsche Courant van 5 juli jl. wordt het relatieve succes beschreven van de actie ‘Lever een Leraar’, die op basisonderwijs gericht was. Hierdoor is het aantal vacatures sterk teruggebracht, alsmede de lesuitval in dit onderwijs.
Mijn fractie ziet op grond van het bovenstaande en conform artikel 35 van het Reglement van Orde aanleiding tot de volgende vragen.
  1. De wethouder signaleert een probleem ten aanzien van het lerarentekort en de mogelijke oplossing ervan middels zij-instromers. Kan het college aangeven wat de omvang van het probleem is (bijvoorbeeld in fte’s en aantal uitgevallen lesuren)?


  2. Kan het college aangeven wat de wethouder tot nog toe heeft ondernomen om dit probleem aan te pakken?


  3. Kan het college bezien of een soortgelijke projectmatige aanpak als die van ‘Lever een Leraar’ voor het voortgezet onderwijs tot de mogelijkheden behoort?


  4. Zo ja, kan één en ander direct worden opgepakt, zodat eventueel voor de aanvang van het komende schooljaar uitzicht bestaat op een oplossing van het lerarentekort en de hieraan gerelateerde lesuitval?


  5. Zo nee, waarom behoort een dergelijke aanpak niet tot de mogelijkheden en wat stelt het College in plaats hiervan voor om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs zo snel mogelijk aan te pakken?
Namens de VVD-fractie

Ageeth van den Heuvel

~~~~~~~~~~

Antwoorden


Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 26 augustus 2003 als volgt beantwoord:
  1. Nee, op dit moment zijn deze gegevens niet bekend. De monitor zal in oktober 2003 door de stedelijke projectgroep aanpak lerarentekort (SALTO), waarin gemeente en schoolbesturen participeren, worden uitgevoerd.


  2. De wethouder heeft met rectoren overleg gevoerd inzake de monitoring van gegevens en mogelijke oplossingen. Daarnaast heeft SALTO scholen voor voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen samengebracht. Gezamenlijk worden nu afspraken gemaakt om zij-instromers/herintreders, maar ook nog niet volledig bevoegde docenten via duale trajecten zoveel mogelijk binnen de scholen op te leiden.


  3. Het college is van mening dat een nieuwe projectmatige aanpak geen meerwaarde heeft voor het voortgezet onderwijs, aangezien de vorige actie ook reacties heeft opgeleverd voor het voortgezet onderwijs.


  4. Niet van toepassing.


  5. Zie vraag 2.
College van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                          de burgemeester,

D.M.F. Jongen                                         L.E.J. Engering-Aarts, lo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *