Algemene beschouwingen: veiligheid, integratie, wonen in centrum

Veiligheid vereist samenwerking – De vele aangiften, die jaarlijks in Nederland onbehandeld bij de politie blijven liggen, wijzen erop dat wetshandhaving een moeilijke tijd doormaakt.

Samenwerking van gemeentelijke diensten met politie en opsporingsdiensten, bijvoorbeeld middels informatie-uitwisseling, is geboden. De omvangrijke zwarte economie is een groot probleem. Wie bedenkt dat de duizenden illegalen in Den Haag allemaal op de één of andere manier aan de kost moeten komen, ziet circuits van paspoort- en sofi-nummerfraude, belastingontduiking, onderbetaling en uitbuiting, brandgevaarlijke illegale pensions etc. De VVD vroeg welke gegevens de gemeente doorgeeft aan politie en FIOD als er bijvoorbeeld een illegaal pension gesloten wordt. De zwarte economie is ook het milieu waarin georganiseerde misdaad, o.a. drugshandel, gedijt. Illegale arbeid is te lang ongemoeid gebleven (zie ook het artikel samen met Stef Blok in de Haagsche Courant van 18 oktober jl.).

Nederlands moet
Integratie is een zaak van lange adem, maar tegelijk urgent. Met het VVD-initiatiefvoorstel “taaloffensief”, waarin wordt voorgesteld taallessen via radio, tv en internet op permanente basis bij de mensen thuis te brengen, wordt de norm gezet dat “taal moet”. Met de wachtlijsten voor taalcursussen straalt onze samenleving nu nog uit dat taal helemaal niet zo nodig is. Op de arbeidsmarkt boekten allochtonen de laatste 10 jaar grote vooruitgang. Zij grepen hun kansen en de werkloosheid ging met sprongen omlaag. Helaas wijst onderzoek uit, dat in economisch mindere tijden, ook vanwege de taal, allochtonen nog steeds de meeste risico’s lopen.

Binnenstad als woongebied
De herindeling biedt nieuwe mogelijkheden voor een zekere functieverdeling. In het centrum van Den Haag kan daardoor een extra accent op de woonfunctie komen, terwijl bijvoorbeeld aan het Prins Clausplein en in de corridor daar naartoe (waaronder de Binckhorst) gelegenheid komt voor kantoorontwikkeling. Zo kan respect voor de binnenstad samengaan met een krachtig ruimtelijk-economisch beleid. De herindeling betekent niet dat Den Haag zich aan de nieuwe inwoners moet opdringen. Maar de ontwikkeling van de nieuwe wijken moet wel gepaard gaan met goede voorzieningenniveaus, vooral onderwijs en kinderopvang.

Stadsvernieuwing
Een ander belangrijk thema was voortgang van de stadsvernieuwing nieuwe stijl (stedelijke herstructurering). Verschillende partijen hebben daar te kampen met geldgebrek. De VVD suggereerde dat de woningbouwcorporaties woningen konden verkopen. Dan sla je twee vliegen in één klap. Veel huurders willen hun woning kopen, bijvoorbeeld in Nieuw Waldeck, en met de opbrengsten kunnen de corporaties weer veel stadsvernieuwing betalen. De stadsvernieuwing in Transvaal is het meest urgent.
De VVD had verder moties en amendementen over groenbeheer, het grachtenfestival, verbetering van gemeentelijke dienstverlening en jurering bij de toekenning van ondernemersprijzen.

Tenslotte prezen wij de stabiliteit van het Haagse stadsbestuur. Sommigen vinden dat saai. Maar je ziet Den Haag langzaam elke dag een beetje beter worden. Die stabiliteit levert wat op en is veel waard in deze roerige tijden.

Peter Smit, tel. 345 14 29


~~~~~~~~~~


Korte nabeschouwing

Nog nooit heb ik meegemaakt, dat de gemeentebegroting zonder amendementen is aangenomen. Dit jaar was dat wel het geval. Twee factoren zullen een rol gespeeld hebben. In de eerste plaats het evenwicht in het collegebeleid, dat 130 miljoen euro “nieuw geld” verdeelde op een wijze waar niemand kritiek op bleek te hebben. In de tweede plaats de nogal tamme oppositie. Oppositiepartijen hebben geen enkele poging gedaan om binnen de coalitie van VVD, PvdA en CDA een voet aan de grond te krijgen. De meeste amendementen kwamen van GroenLinks en zouden ten koste zijn gegaan van het weerstandsvermogen. Daarmee waren zij in strijd met hun eigen opvatting dat dat weerstandsvermogen al vrij klein is (waar ze gelijk in hebben). Die amendementen waren dus meteen al kansloos. D66 noemde het college uitgeregeerd, maar gaf niet aan waarom en verzuimde met tegenvoorstellen te komen. De verwijzing naar het D66-verkiezingsprogramma verhelderde niets.
Impulsen voor beleid moesten voornamelijk uit de coalitie zelf komen. U kon hierboven de samenvatting van onze eerste termijn lezen. Verder had het CDA een interessant idee om samenwerking in straten en buurten te bevorderen via oprichting van verenigingen van “wijkeigenaren”. Met stadsbeheer en de politie zou een dergelijke vereniging vooral iets kunnen betekenen ter bestrijding van “kleine” ergernissen die samen toch erg hinderlijk zijn, zoals hondenpoep, zwerfvuil en overlast. Het college zegde verkenning van dat idee toe.

Peter Smit

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *