Afschaffen onroerendzaakbelasting: voordelige zaak

Het ontwerpverkiezingsprogramma van de VVD stelt voor de Onroerendzaakbelasting af te schaffen. Wat is daarvan de achtergrond en wat zijn de voordelen? Een kort overzicht.

Keuzevrijheid, lastenverlichting en armoedeval
De essentie van de liberale sleutelwoorden in het conceptverkiezingsprogramma “ruimte, respect en vooruitgang” is dat ze de vrije, onafhankelijke en verantwoordelijke mens centraal stellen. De overheid werkt voor de burgers en niet andersom. Dit idee komt ook tot uiting in de fiscale voorstellen van de VVD. Belasting belemmert individuele bewegingsruimte en keuzevrijheid. Vandaar dat de VVD in het conceptverkiezingsprogramma veel geld vrijmaakt voor lastenverlichting. Om precies te zijn € 6,24 miljard. € 2,5 miljard van deze lastenverlichting komt tot stand door afschaffing van de OZB. De afschaffing van de OZB is een generieke lastenverlichting die burgers meer keuzevrijheid geeft. Maar dat is niet het enige.
Na bijna acht jaar succesvol sociaal-economisch beleid en meer dan een miljoen mensen extra aan het werk, zijn er problemen ontstaan op de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een WW-uitkering is ongekend laag en het aantal openstaande vacatures ongekend hoog. Er is sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Ondanks de vertraging van de economische groei blijft de arbeidsmarkt de komende jaren krap omdat de naoorlogse generatie op leeftijd komt. Om de economische groei te bestendigen moet het arbeidsaanbod omhoog.
Tegelijk is vooral in de grote steden een zeer groot aantal mensen afhankelijk van een bijstandsuitkering. Vaak zijn ze laag opgeleid en al jaren zonder werk. Veel inkomensafhankelijke sociale regelingen op landelijk en lokaal niveau hebben tot gevolg dat deze mensen er financieel pas op vooruitgaan wanneer ze minstens 130% van het minimumloon ontvangen. Die zogenaamde “armoedeval” (er in inkomen op achteruit gaan als je van uitkering naar werk gaat) wordt niet alleen veroorzaakt door rijksbeleid maar voor een belangrijk deel door gemeentelijk inkomensbeleid. Het kwijtschelden van OZB voor uitkeringsgerechtigden is daar een voorbeeld van.

Inzicht in de cijfers
De opbrengsten uit OZB beslaan ongeveer 6% van de gemeentelijke inkomsten. Zowel huurders als huiseigenaren (waaronder verhuurders zoals de woningcorporaties) betalen OZB. Zo’n € 900 miljoen wordt opgebracht door bedrijven en € 1,6 miljard door particulieren. De gemiddelde OZB-aanslag voor een woning ligt op bijna € 300,-. Wanneer voortaan geen OZB meer wordt geheven en de bijdrage van het rijk aan het Gemeentefonds met € 2,5 miljard wordt verhoogd, wordt de armoedeval effectief aangepakt. En dat zonder dat iemand er op achteruit gaat. Immers, nu verliezen mensen met een uitkering hun kwijtschelding bij de aanvaarding van werk. Als er geen OZB meer wordt geheven, kan ook geen kwijtschelding meer plaatsvinden. De afstand tussen werken en niet-werken wordt effectief vergroot, zeker in samenhang met de verhoging van de arbeidskorting met € 154,-. Het is van belang het effect van afschaffen van de OZB in samenhang te zien met andere maatregelen in het ontwerpverkiezingsprogramma.

Effectief
Afschaffing van de OZB is een voordelige zaak voor alle betrokken partijen. Gemeenten krijgen compensatie uit het Gemeentefonds op een wijze die recht doet aan hun situatie. Ze besparen vervolgens flink op de uitvoeringskosten. Zowel bedrijven die vennootschapsbelasting betalen als ondernemers die inkomstenbelasting betalen, zoals agrariërs en MKB’ers, profiteren er van. Huurders profiteren zowel van afschaffing van het bewonersgedeelte als van demping van de huurstijgingen. Verhuurders, zoals de woningcorporaties, betalen immers ook geen OZB meer. Zij hoeven dit niet meer als voorheen stijgende kosten door te vertalen in hogere huren. Ouderen die met pensioen gaan en die in hetzelfde huis willen blijven wonen dat zij jaren geleden kochten maar dat inmiddels enorm in waarde is gestegen, hoeven niet meer jaarlijks dat bedrag op te hoesten. Mensen met een uitkering gaan er eindelijk op vooruit als ze gaan werken. Dat geeft een impuls aan de economie. En tot slot, afschaffing van de OZB is door de verlaging van de woonlasten ook een stimulans voor het eigen woningbezit, zonder dat daarvoor subsidie nodig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *