Inbreng Haagse VVD tijdens begrotingsbehandeling 8 november 2018

, Den Haag
Inbreng Haagse VVD tijdens begrotingsbehandeling 8 november 2018

Voorzitter toen ik de reacties van andere partijen op deze begroting hoorde, sloeg de schrik me om mijn hart. Zoveel ambities neerleggen bij de gemeente! Iedere liberaal weet: hoe meer taken je bij de overheid legt, hoe minder er vaak van terecht komt. Schoenmaker blijf je bij je leest, bij je kerntaken. En zorg dat de gemeente die goed uitvoert!

Ik ben blij dat dit college realiteitszin toont. Ja, ze hebben de ambitie om hun doelen te halen. Maar het zijn wel realistische doelen. Voor dromers zal het niet genoeg zijn, doeners kunnen ermee uit de voeten. En ik kies voor de doeners.

Voorzitter, we zijn een volksvertegenwoordiging. Laten we afstappen van het jargon van het stadhuis en maatregelen voorstellen die Hagenaars begrijpen en die hen helpen. Laat ik het goede voorbeeld geven en een paar voorstellen doen:

Voorzitter, een geschikte woning is voor iedereen belangrijk. De woningmarkt is echter gespannen en onorthodoxe maatregelen zijn nodig. De Haagse VVD kijkt daarom uit naar de woonagenda van het college. Sommige partijen praten echter in abstracties over deze woningmarkt: in percentages, woningtypen en aantallen. Daardoor lijkt soms te worden vergeten waar het hierover gaat: over Hagenaars die een woning willen die past bij hún situatie, in hún wijk, met of zonder tuin, met of zonder drempels.
De Haagse VVD wil voor deze Hagenaars opkomen en heeft daar twee gerichte voorstellen voor in petto. Één over starterswoningen en één over seniorenwoningen. De eerste gaat over starterswoningen in Duindorp, want veel jongeren hebben moeite een geschikte woning te vinden. Daarom vragen we het college te onderzoeken of het aanbod van betaalbare koopwoningen voor starters in Duindorp kan worden vergroot.
De tweede gaat over seniorenwoningen. Die zijn zo belangrijk voor Hagenaars die in hun eigen buurt oud willen worden, maar dat niet meer in hun huidige woning kunnen. Door in te zetten op seniorenwoningen wordt dat mogelijk en komen er tegelijk woningen vrij voor Haagse gezinnen. De ontwikkelingen van het Haga-ziekenhuis aan de Sportlaan bevinden zich op dit moment in de verkennende fase en dat biedt mogelijkheden. We vragen het college om te onderzoeken of het mogelijk is om hier woningen voor senioren te creëren.
Het tekort aan woningen brengt echter ook een andere zorg met zich mee. Wordt onze stad niet volgebouwd? Vooral in oudere wijken is het nu al vaak passen en meten. Goed dat deze coalitie die wijken gaat beschermen. En om daad bij het woord te voegen een concreet voorstel om het terrein rondom het tankstation en tussen de rijbanen van De Savornin Lohmanlaan niet vol te bouwen met hoogbouw, maar juist te gebruiken voor groenontwikkeling.

Voorzitter, je kunt zien dat de economie groeit. Mensen staan langer in de file en móeten staan in tram en bus. We kijken uit de voorstellen van het college dit aan te pakken. Tegelijk zijn er nog veel Hagenaars die niet profiteren van de groei. Zij stáán niet in de file maar zítten op de bank. De Haagse VVD kan niet wachten met de plannen dit aan te pakken. Iedereen die kán werken en een uitkering heeft, moet aan de slag. Mijn fractie wordt niet moe om onze stadsgenoten te wijzen op de kansen die zich voordoen.
Tegelijk kan de gemeente zorgen voor meer banen, bijvoorbeeld door in te zetten op toerisme. Maar wel op zijn Haags: toerisme dat zorgt voor banen en niet voor overlast. Dat kan door het te verbinden aan cultuur. Cultuur is om veel meer redenen goed: Kunst en cultuur maken ons trots, zetten ons aan het denken, verassen ons, dagen ons uit en verbinden ons. Een initiatief waar dit alles samen komt zou een festival voor moderne muziek zijn. Aan het college willen wij dan ook graag vragen wanneer het in het coalitieakkoord aangekondigde onderzoek van start gaat en wanneer de raad de resultaten tegemoet mag zien

Voorzitter, het welzijn. De Haagse VVD is blij dat deze coalitie inzet op een verbétering van het welzijnswerk: dichterbij de Hagenaar, kleinschaliger en met ruimte voor initiatieven. Tegelijk wordt daarmee geld bespaard. Dat laatste is voor enkele partijen in de raad aanleiding om moord en brand te schreeuwen, minder geld leidt voor hen per definitie tot minder goed welzijnswerk. Geld als enige maatstaf voor kwaliteit, wat een armoede. Welzijnszorg is zoveel meer dan dat.
Voorzitter, recent liet het college weten dat er volgend jaar € 1 miljoen kan worden bespaard zonder veranderingen in het welzijnswerk door te voeren. Dat kan omdat welzijnsinstellingen geld hebben opgepot. Geld dat door Haagse belastingbetalers is opgebracht. De Haagse VVD is benieuwd hoe dit in het hele veld ligt en heeft daarom samen met Hart voor Den Haag een motie ingediend. Hierin vragen we het college om inzicht te geven in de vermogenspositie van de Haagse welzijnsorganisaties en de raad te informeren over de totstandkoming van deze reserves.

Voorzitter, ik wil enkele woorden wijten aan de verkeersveiligheid in Den Haag. Ik vind die op veel plekken onaanvaardbaar, bijvoorbeeld bij veel scholen. En ik ben blij dat de wethouder verkeer dat met mij eens is. Ik kijk uit naar de voorstellen dit in de hele stad aan te pakken. Hierbij alvast een schot voor de boeg: de Waldeck Pyrmontkade, voor sommigen onderdeel van de racebaan van de Haven naar de Megastores. Om deze racebaan aan te pakken vragen wij het college in gesprek te gaan met het Openbaar Ministerie en in dit gesprek te verzoeken een flitspaal te plaatsen op de Waldeck Pyrmontkade.

Voorzitter, tot slot. Mijn partij is de verkiezingen ingegaan met de leus om Den Haag nog mooier te maken. De coalitie die we zijn aangegaan met Groep de Mos/Hart voor Den Haag, D66 en GroenLinks gáát Den Haag nog mooier maken. Met meer aandacht voor mooie bouw én meer groen. En door dit duurzaam te doen, zorgen we ervoor dat niet alleen wij daarvan kunnen genieten, maar ook de generaties na ons. En als je het over mooi hebt, begint het bij de buitenruimte: de stoeptegels, de perkjes bij jou in de buurt. Een aantal wijken in onze stad is wat dat betreft aan onderhoud toe. De plannen in ons coalitieakkoord zijn goed en de Haagse VVD trappelt van ongeduld. Daarom roepen we het college op om in 2019 te starten met de planvorming voor het opknappen van de buitenruimte van de Loosduinse wijken Houtwijk en Nieuw-Waldeck en bewoners en ondernemers hierbij te betrekken.