Antwoorden over rol As Soennah-moskee

Naar aanleiding van een AIVD-rapport wil de Haagse VVD-gemeenteraadsfractie duidelijkheid over de rol die de As Soennah-moskee speelt in onze stad. Hierna ook de antwoorden van het college op de VVD-vragen.

 

Persbericht

 

Den Haag, 11 oktober 2007

 

VVD heeft zorgen over rol As Soennah-moskee

 

Naar aanleiding van een AIVD-rapport wil de Haagse VVD-gemeenteraadsfractie duidelijkheid over de rol die de As Soennah-moskee speelt in onze stad. Volgens het AIVD-rapport werken salafistische moskeeën als de As Soennah-moskee integratie en democratie tegen en kunnen ze een gevaar voor de veiligheid vormen.

 

De VVD wil op basis van het AIVD-rapport nu weten hoe het college de rol van de betreffende moskee en imam Fawaz duidt. Maar ook aan de hand van de gesprekken die leden van het college zelf al jaren voeren met de omstreden imam.

 

Else van Dijk-Staats: “Burgemeester Deetman heeft ooit gezegd dat hij een brede discussie wilde organiseren over de oorbaarheid van de uitspraken van imam Fawaz, maar bij weten van de VVD is die brede discussie nooit georganiseerd.

 

Gezien het AIVD-rapport en het feit dat de burgemeester binnenkort afscheid neemt, vinden we het nu de hoogste tijd voor een evaluatie van de rol van de moskee en imam Fawaz. Wat hebben de gesprekken totnogtoe opgeleverd en hoe gaan we in de toekomst met deze moskee om?”

 

Daarnaast vragen de liberalen of het college van mening is dat de gemeente over voldoende middelen beschikt om ongewenste uitspraken van de imam te voorkomen óf dat men aanvullende mogelijkheden wil bepleiten bij het rijk.

 

In het AIVD-rapport, de Volkskrant en de Telegraaf staat dat nieuwe salafistische predikers worden opgeleid en uitgezonden vanuit salafistische centra, o.a. vanuit Den Haag. Ook zouden radicale moskeeën subsidiegeld krijgen om criminele allochtone jongeren en vroegtijdige schoolverlaters te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij. De VVD vraagt het college of dat waar is en of het men deze zaken kan en wil aanpakken.

 

Tot slot wil de VVD weten of het juist is dat de As Soennah-moskee gaat uitbreiden, of de gemeente hiertoe de benodigde vergunningen al heeft afgegeven en of afwegingen van openbare orde en veiligheid hierbij zijn meegenomen.

 

 

 

Voor meer informatie:
Else van Dijk-Staats (raadslid VVD),  tel. 06 – 24 11 17 35

 

Bij de foto: De geplande nieuwbouw van de As Soennah-moskee aan de Fruitweg

 

 

 

~~~~~~~~~~

 

Vragen

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad
Den Haag, 11 oktober 2007
Gisteren besteedde het tv-programma Netwerk aandacht aan het AIVD-rapport ‘Radicale dawa in verandering, De opkomst van islamitisch neoradicalisme in Nederland’.Hierbij werd ingegaan op de rol van het salafisme, een ultra-orthodoxe stroming in de islam en op één van de voorgangers hierin, imam Fawaz, van de As-Soennah moskee aan de Fruitweg in Den Haag.
Het AIVD-rapport concludeert volgens Netwerk over salafisten als Fawaz: “…zij nemen onverbloemd stelling tegen de waarden van de westerse rechtsstaat en wijzen integratie in deze samenleving af.” In het rapport zelf wordt voorts gewaarschuwd voor de rekrutering van jongeren voor predikerschap en preken in salafistische moskeeën. 
Enkele citaten uit de uitzending:
“Imam Fawaz is zo’n salafist, bekend vanwege zijn omstreden uitspraken. Fawaz vervloekte Theo van Gogh enkele weken voor diens dood. Fawaz is een invloedrijk imam die zijn volgelingen oproept zich af te keren van de in zijn ogen verwerpelijke westerse normen en waarden.
Fawaz komt ook zelf aan het woord: “De Nederlandse staat heeft zijn eigen wetten. Je mag in Nederland bijvoorbeeld overspelig zijn of homo. Maar ik voel me niet geroepen om daaraan mee te doen, want de islam vindt zoiets een misdaad. Een vrouw de hoofddoek verbieden of haar dwingen mannen een hand te geven, dat is terrorisme van de liberalen.”
Enkele eerdere uitspraken van Fawaz: “Ze moeten politieke partijen afzweren en het wereldse gedachtegoed zoals liberalisme, democratie, socialisme en alles wat ernaar riekt en aan het menselijk brein is ontsproten.” “Ons geloof moet waarachtig zijn. We mogen nooit meegaan met ongelovigen, socialisten of democraten.” ”We mogen die partijen niet steunen, op ze stemmen, campagne voor ze voeren of ze financieel helpen, al is het maar met een cent. Ze zijn bondgenoten van Satan.”
Naast uitspraken die de integratie belemmeren, heeft Fawaz naar de mening van onze fractie regelmatig verwensingen geuit, die ook als bedreiging kunnen worden gezien, bijvoorbeeld over Theo van Gogh, Ayaan Hirsi Ali en Afshin Ellian.
Sinds 2002 voert Deetman overleg met imams als Fawaz. Hij zou met regelmaat op vrijdag moskeeën bezoeken, in de eerste jaren soms vergezeld door de toenmalige wethouder Pierre Heijnen. Fawaz stelde overigens dat Deetman hem bij één van die gesprekken bedreigd zou hebben. Deetman op zijn beurt overwoog sluiting van de moskee.
In het licht van het voorgaande en onder verwijzing naar artikel 38 van het Reglement van Orde heeft onze fractie de volgende vragen:

 1. Heeft het college de Netwerk-uitzending gezien? Zo ja, vindt het college dat de rol die imam Fawaz hierin speelt, de integratie ten goede komt? Wat vindt het college – los van deze uitzending – van de rol die imam Fawaz speelt in de Haagse samenleving, met betrekking tot aspecten van integratie, opruiing en openbare orde en veiligheid?
 2. Gaat burgemeester Deetman nog regelmatig op vrijdag langs de As Soennah- moskee (en andere moskeeën) en wie heeft de rol van wethouder Heijnen hierbij ingenomen? Wat is het doel van de gesprekken met functionarissen van de As Soennah-moskee?
 3. Is het effect van deze gesprekken, in het bijzonder die met Fawaz, die al jaren achtereen hebben plaatsgevonden, naar de mening van het college voldoende? Vindt het college dat alleen gesprekken met Fawaz een afdoende middel zijn om opruiende en/of integratieremmende uitspraken van Fawaz te voorkomen?
 4. Zo ja, hoe verklaart het college dan de belangrijke rol in het salafisme die Fawaz nog immer wordt toegeschreven en de opruiende en integratieremmende uitspraken die hij bij voortduring blijft doen?
 5. Zo nee, welke mogelijkheden overweegt het college dan/zou het college willen hebben om opruiende en/of integratieremmende uitspraken te beteugelen? Zou het college er voorstander van zijn in geval van opruiende preken een moskee te sluiten? Wil het college aanvullende mogelijkheden landelijk bepleiten?
 6. In het Volkskrant-artikel ‘’Neoradicale’ moslims winnen terrein’ (10 oktober jl.) staat dat twintig salafistische predikers stad en land afreizen om lezingen aan jongeren te geven. “Zij opereren vanuit salafistische centra zoals in Den Haag, Rotterdam en Tilburg”. Welk salafistisch centrum betreft het in Den Haag? Vindt het college dit een gewenste ontwikkeling? Zo nee, hoe wil het college deze ontwikkeling beëindigen?
 7. In het Telegraaf-artikel ‘Moslimronselaars krijgen subsidie’ (10 oktober jl.) staat dat radicale moslims subsidie van het rijk krijgen om criminele allochtone jongeren of vroegtijdige schoolverlaters te begeleiden bij hun terugkeer in de maatschappij. Geldt dit ook voor radicale moskeeën in Den Haag? Wil het college beëindiging van die subsidies bepleiten bij het rijk? Verschaft de gemeente zelf subsidies aan enige, in het AIVD-rapport genoemde moskeeën?
 8. In het AIVD-rapport staat (pag.68): “Twee veroordeelde leden van de Hofstadgroep zijn verder, naar eigen zeggen, in de as-Soennah moskee op islamitische wijze in het huwelijk getreden.” Hebben dergelijke signalen het college bereikt en wat vindt het college hiervan?
 9. In het AD van 27-06-02  (‘Deetman niet overtuigd na gesprek met imam’) zei burgemeester Deetman dat hij een brede discussie wilde organiseren over de oorbaarheid van de uitspraken van imam Fawaz. Is een dergelijke brede discussie ooit daadwerkelijk georganiseerd door de gemeente?
 10. Is het juist dat de As-Soennah moskee, waar Fawaz imam is, gaat uitbreiden en dat de gemeente de hiertoe benodigde vergunningen al heeft afgegeven? Zijn hierbij, naast bouwkundige aspecten, ook aspecten van openbare orde en veiligheid meegewogen in die beslissing?

 

VVD-fractie,

 

Else L. van Dijk-Staats

 

~~~~~~~~~~

 

Antwoorden

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag heeft bovenstaande vragen op 13 november 2007 als volgt beantwoord:

 

 

 1. Ja. In de betreffende uitzending komt imam Fawaz slechts kort aan het woord. Hij stelt daarin dat de Islam naar zijn mening overspel en homoseksualiteit verbiedt en dat hij het dwingen tot het niet dragen van een hoofddoek en het verplichten tot handen schudden tussen mannen en vrouwen beschouwt als terrorisme van liberalen. Over het feit dat de AIVD zijn moskee in de gaten houdt zegt hij dat hij het vanzelfsprekend vindt dat die dienst de aandacht vestigt op alles wat zij als een gevaar ziet. Hij maakt zich daar geen zorgen over omdat in zijn ogen niemand tussen de mens en zijn Heer kan komen. Wij beschouwen deze uitspraken niet als passend binnen het Haagse beleid ten aanzien van burgerschap, de uitspraken vallen wel onder de vrijheid van meningsuiting naar ons oordeel.
  In het verleden heeft imam Fawaz zich door zijn uitspraken regelmatig gemengd in discussies over de Nederlandse samenleving op een wijze die naar onze mening geen positieve bijdrage heeft betekend aan de worteling van mensen met een moslimachtergrond in ons land. Vanaf 2005 zien wij wel een kentering, de imam heeft de toon van zijn in het openbaar gedane uitspraken sindsdien gematigd. Dat wordt ook in verschillende rapporten van inlichtingendiensten gesignaleerd.
  Het neemt niet weg dat naar ons oordeel imam Fawaz over het algemeen geen positieve bijdrage levert aan de soepele integratie van moslims in Nederland.
 2. Met een zekere regelmaat spreekt de burgemeester met zowel het bestuur van de As Soennah-moskee als apart met de imam. Ook bij andere moskeeën gaat de burgemeester langs. Wethouder Baldewsingh bezoekt uiteraard, als portefeuillehouder Burgerschap, regelmatig moskeeën en andere religieuze instellingen. Zij doen dat ook wel gezamenlijk. Doelstellingen van de gesprekken met functionarissen van de As Soennah moskee zijn om helder te maken wat de grenzen van de Nederlandse rechtsstaat zijn, de bestuurders en de imam te wijzen op hun verantwoordelijkheid als voorbeeld voor de gelovigen van hun moskee en om de communicatie met deze Haagse instelling open te blijven houden.
 3. Zoals al eerder is opgemerkt, is de toon die de imam in zijn openbare uitspraken hanteert, de afgelopen jaren duidelijk minder confronterend geworden. De indringende gesprekken die de burgemeester met hem gevoerd heeft, hebben daar naar ons oordeel zeker een belangrijke bijdrage aan geleverd.
  De matiging van de toon van de imam heeft verder volgens inlichtingendiensten tot effect gehad dat meer radicale jongeren de moskee de rug toe hebben gekeerd.
  Overigens zijn de uitspraken die imam Fawaz doet niet eenduidig negatief te interpreteren. Onlangs liet hij, naar aanleiding van de gebeurtenissen in Slotervaart via de website van As Soennah onder andere het volgende optekenen:
  “Een andere zaak die ons erg trof, waren de ingegooide ruiten bij het politiebureau en de daaropvolgende rellen die uitbraken in Slotervaart en aangewakkerd waren door een aantal losgeslagen wijkjongeren. Dit geeft nog eens aan dat er wel degelijk iets schort aan de opvoeding van onze kinderen. In plaats van de feiten op een rijtje te zetten en deze in hun context te plaatsen, laten deze jongeren zich blindelings door hun emoties leiden en putten zij hun inspiratie uit wraakgevoelens. (…) Dus uit de voorgaande teksten (citaten uit Koran hoofdstukken) is duidelijk op te maken dat de jongeren die zich schuldig hebben gemaakt aan deze wandaden in Slotervaart, volstrekt in strijd zijn met de religieuze richtlijnen. De politie die zich inspant om de veiligheid van de samenleving te garanderen, verdient alle respect en support en moeten niet op deze wijze behandeld worden. En gebeurt het een keer dat men klachten heeft over het optreden van de politie, dan dient hij via het recht zijn zaak af te dwingen.” (Gepubliceeerd 20 oktober 2007) Het beeld is dus zeker niet eenduidig. Wel moet hierbij de observatie van de NCTb in acht genomen worden dat er regelmatig sprake is van twee gezichten bij de salafisten, naar binnen en naar buiten.
  Wij blijven alert op wat er aan beide zijden gebeurt.
 4. In Nederland zijn vier moskeeën die gerekend worden tot de niet gewelddadige, politieke salafistische richting in de Islam. Een daarvan is de As Soennah-moskee. De imam Fawaz is van die moskee de belangrijkste woordvoerder. Een kenmerk van het zogenoemde politieke salafisme is dat het zich afzet tegen de als decadent beschouwde “Westerse” samenleving en dat men aanhangers oproept zich daar daartegenover te profileren als zuivere moslim. De boodschap van het salafisme is er in onze ogen op gericht moslims ervan te weerhouden volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. De uitspraken van de imam zijn diverse malen onderzocht op mogelijke vervolgbaarheid, maar zij blijven steeds binnen de grenzen van de wet, en vallen daarmee binnen vrijheid van meningsuiting. Uitgangspunt van alle gesprekken is om de dialoog, ook met andersdenkenden voort te zetten en betrokkenen uit te dagen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om vorm te geven aan hun burgerschap in de Haagse samenleving. Waar nodig wordt in de gesprekken ook aangegeven welke normen maatgevend zijn in onze ogen en dat de beginselen van de democratische rechtstaat voor alle Hagenaars uitgangspunt moeten zijn en blijven.
 5. Samen met het rijk (AIVD en NCTb) en de andere steden waar zich salafistische moskeeën bevinden, bespreken wij met regelmaat de aanpak van radicalisering. Daarin worden de in de verschillende steden gevolgde strategieën en maatregelen besproken en geëvalueerd en worden nieuwe wegen uitgezet. Binnen de grenzen van de Nederlandse rechtsstaat worden alle mogelijkheden om verdere radicalisering te stuiten onderzocht. Daar waar de wet wordt overtreden, wordt zeker ingegrepen.
 6. Men doelt naar wij aannemen op de As Soennah moskee. Dat vinden wij zeker geen gewenste ontwikkeling. De wijze waarop de ontwikkeling van reizende predikers tegemoet wordt getreden is onderdeel van de besprekingen als genoemd onder 5.
 7. Daarvan is ons niets bekend. Wij hebben de NCTb gevraagd ons te informeren over deze bewering van De Telegraaf.
  De NCTb meldt terug op dit moment geen aanwijzingen te hebben dat een dergelijke subsidie door het rijk wordt verleend aan radicale moskeeën in Den Haag. De gemeente Den Haag verschaft geen subsidie aan één van de vier in het rapport genoemde moskeeën.
 8. Ten principale heeft het college geen bezwaar tegen islamitische huwelijken, mits deze vooraf zijn gegaan door een burgerlijk huwelijk en aan alle daaraan te stellen voorwaarden voldoen. Of mensen eerder veroordeeld zijn speelt daarbij overigens uiteraard geen rol. Omdat ons eerder signalen hadden bereikt van islamitische huwelijken in de As Soennah moskee die niet aan die voorwaarden voldeden, heeft de burgemeester via de minister van justitie het openbaar ministerie in 2006 gevraagd daarnaar een onderzoek in te stellen. Op basis van dat onderzoek heeft het OM besloten het inzetten van strafvervolging niet opportuun te achten vanwege bewijstechnische problemen en een onevenredig benodigde capaciteitsinzet.
 9. De discussie over de toelaatbaarheid van de uitspraken van imam Fawaz en van anderen heeft naar ons oordeel in de afgelopen vijf jaar in alle hevigheid gewoed in Nederland. De burgemeester heeft aan die discussie bij verschillende gelegenheden een bijdrage geleverd. Dat het onderwerp al zo snel na het genoemde interview indringend op de publieke agenda kwam maakte aparte start van een brede discussie door de gemeente overbodig.
 10. Er is een bouwvergunning verleend op 31 mei 2006. Het betreft een aanpassing van de linkervleugel. De tekeningen zijn bij de buitendienstinspecteur. Er loopt momenteel geen nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning.
  Bij het afgeven van een bouwvergunning kunnen aspecten van openbare orde niet worden meegewogen. Veiligheid wel, maar alleen in de zin van brandveiligheid en kwaliteit van bebouwing.

 

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                                                                          de burgemeester,

 

mw. A.W.H. Bertram                                                              W.J. Deetman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *